Triglav zdravstveno osiguranje - Zdravlje pa sve ostaloTriglav osiguranje d.d. svoju je paletu proizvoda proširilo na zdravstvena osiguranja, dopunsko i dobrovoljno.

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – BEZ LIMITA

Dopunsko zdravstveno osiguranje – bez limita Triglav osiguranja d.d., pokriva troškove svih vrsta doplata (participacija) u obveznom zdravstvenom osiguranju:

• u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
• za specijalističke preglede
• dijagnostiku
• fizikalnu terapiju
• stomatološke usluge
• troškove bolničkog liječenje
• troškove za izdavanje lijeka u ljekarnama
• sudjelovanje osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite

Kod ugovaranja ovog osiguranja primjenjuje se karenca (počekni rok) u trajanju od petnaest dana.

Osiguranje troškova sudjelovanja odnosi se na medicinske usluge koje su obavljene u ordinaciji izabranog liječnika te temeljem uputnice ili recepta odnosno doznake HZZO-a, a iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja se koristi kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja sudjelovanja na način da troškovi sudjelovanja direktno terete policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.


DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – B LISTA LIJEKOVA

B lista lijekova ili dopunska lista lijekova sadržava lijekove s višom cijenom u odnosu na cijenu s osnovne liste, a razliku u cijeni snosi osiguranik. Popis lijekova na listama se ne razlikuje obzirom na vrstu, namjenu, dozu, oblik ili indikacije. Način uvrštavanja lijekova na osnovnu ili dopunsku listu određuje pravilnikom ministar koji je nadležan za zdravlje. U većini slučajeva se na ovoj listi nalaze originalni, a ne generički lijekovi. Za izdavanje lijeka po receptu Triglav osiguranje d.d. nudi Vam mogućnost sklapanja dodatnog osiguranja doplate za pokriće participacije za lijekove s B liste lijekova. Ugovaranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja – B lista lijekova osiguravate pokriće ovog troška bez limita. Kod ugovaranja ovog osiguranja primjenjuje se karenca u trajanju od jednog mjeseca.


DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – LIMITIRANO POKRIĆE

Dopunsko zdravstveno osiguranje – limitirano pokriće Triglav osiguranja d.d., pokriva do visine ugovorene svote pokriće koja iznosi 3.000,00 kuna godišnje, troškove svih vrsta doplata (participacija) u obveznom zdravstvenom osiguranju. Cijena premije za limitirano pokriće je -50 % u odnosu na pokriće bez limita.