Osiguranje usjeva i sufinanciranje, važna promjena od strane Ministarstva
Osiguranje biljne i životinjske proizvodnje – nacrt Natječaja za provedbu mjere 17 iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. do 2020. u 2022. godini

Nacrt natječaja za provedbu mjera sufinanciranja osiguranja u 2022. godini je trenutno na savjetovanju s javnošću, a ovo su značajne promjene u odnosu na 2021. godinu:

ukupan broj raspoloživih sredstava javne potpore je:

  • 100.000.000,00 kn za biljnu proizvodnju
  • 50.000.000,00 kn za stočarsku proizvodnju

Visina javne potpore – maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je:

• 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju
• 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju

• u slučaju da korisnik ima ugovoreno osiguranje u biljnoj proizvodnji i u
stočarskoj proizvodnji, maksimalni iznos godišnje potpore iznosi 75.000 €
uz poštivanje maksimalnog iznosa od 40.000 € za stočarsku proizvodnju
(40.000 € za stočarsku proizvodnju i 35.000 € za biljnu proizvodnju)

Maksimalni iznosi potpore

• u slučaju kada se za sve zaprimljene zahtjeve za isplatu potpore koje sadrže
police osiguranja za biljnu proizvodnju utvrdi da prihvatljivi iznos potpore
prelazi odobrenu alokaciju za biljnu proizvodnju u sklopu ovog Natječaja
(100.000.000,00 HRK), iznos potpore proporcionalno će se umanjiti
(obzirom na rast premije osiguranja za biljnu proizvodnju u 2022. godini,
izgledno je da će iznosi potpore prelaziti odobrenu alokaciju)

• nakon utvrđivanja iznosa prihvatljive potpore za sve Zahtjeve koji sadrže
police osiguranja biljne proizvodnje utvrdit će se prihvatljivost iznosa za
Zahtjeve za isplatu potpore koji sadrže police osiguranja stočarske
proizvodnje

Uglavnom, zaključak je prema trenutnoj situaciji da će ministarstvo isplatiti potpore proporcionalno umanjene zbog rasta premije iznad očekivanog iznosa potpore.