Grawe osiguranje imovine od potresa

Klijenti koji imaju aktivne police Grawe Dom – osiguranja stana, kuće, stvari kućanstva i žele dodati pokriće za slučaj potresa, trebaju obratiti pozornost na godinu izgradnje objekta jer o njoj ovisi način na koji se osigurava potres.

Za objekte izgrađene prije 1964. godine mora se ugovoriti određeni postotak sudjelovanja u šteti (franšiza, samopridržaj). Uzmimo za primjer da je objekt 50 m2 i sudjelovanje 2%.

Postotak sudjelovanja računamo od svote osiguranja, u ovom slučaju 36.500 eur, uz napomenu da je minimalni iznos sudjelovanja 250 eur i najviši 2.500 eur. Naknada štete se umanjuje za taj iznos.

Ukoliko imate objekt noviji od 1964. i dalje možete ugovoriti sudjelovanje u šteti i  na taj način umanjiti premiju osiguranja.

Svi koji nisu sigurni koja pokrića imaju na svojim policama, slobodne neka se obrate za pojašnjenje.