Prijava štete za Generali dopunsko zdravstveno osiguranje

Od 03. listopada 2016. iskaznica služi kao sredstvo plaćanja participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obuhvaća participaciju kod liječnika primarne zdravstvene zaštite, dentalne medicine, ginekologije i participacije za izdavanje lijekova s osnovne liste na recept.

Za sve ostale troškove i dalje klijent podmiri troškove te refundaciju ostvari preko prijave štete. Za sve račune veće od 100 kn i dalje postoji mogućnost da se zatraži izravno plaćanje prema instituciji koja je izdala račun, osim za lijekove s B liste i dentalna pomagala.

Štete sa kopijom računa na svoje ime možete prijaviti na stete.hr@generali.com (zajedno sa popunjenim obrascem https://www.generali.hr/documents/20121/45811/402-0104_prijava_stete_dzo_05_2018_onlineform.pdf/bb4eac2c-12d3-c748-d960-334af39bd74b?t=1613393618967 )